Promotie Rozanne Versendaal

Op 22 april om 10:15 promoveert Rozanne Versendaal aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift met de titel Le mandement joyeux et la culture joyeuse en France et dans les anciens Pays-Bas, XVe-XVIIe siècles (Het spotmandement en de vrolijke cultuur in Frankrijk en de Lage Landen in de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw). Haar promotoren zijn dr. Katell Lavéant, dr. Jelle Koopmans en prof. dr. Henriette de Swart.

In de vijftiende en zestiende eeuw maakte de feestcultuur in Frankrijk en in de Lage Landen een grote bloei door. Deze feestcultuur wordt ook wel ‘vrolijke cultuur’ (joyful culture, culture joyeuse) genoemd en behelst een uitgebreid en coherent systeem van geritualiseerde, performatieve activiteiten en gebruiken, gericht op het bevorderen van de sociale cohesie tussen groepen en individuen. De vrolijke cultuur is in het verleden vaak bestudeerd vanuit een politieke invalshoek en onderzoekers hebben lange tijd beweerd dat feesten als carnaval zorgden voor rivaliteit tussen verschillende groepen in de samenleving.

In het proefschrift van Versendaal wordt dit idee ter discussie gesteld en wordt door de bestudering van het mandement joyeux of spotmandement, een performatieve vorm van juridische parodie, aangetoond dat de vrolijke cultuur als hoofddoel het verbinden van groepen in de samenleving had. Daarnaast wordt er beargumenteerd dat feesten en feestelijke teksten bijdroegen aan het bespreekbaar maken van sociale, religieuze en politieke kwesties die alle sociale groepen bezighielden. Daarmee biedt dit proefschrift nieuwe inzichten in vrolijke en parodiërende activiteiten door middel van de analyse van een literaire bron, het mandement joyeux, in een periode van grote sociale, politieke en religieuze veranderingen.

De promotie zal te volgen zijn via een live stream. Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit Utrecht. Het proefschrift is beschikbaar via deze link.

Meer weten over het onderzoek van Rozanne? Bekijk deze kennisclip over haar onderzoeksproject.