Scriptieprijzen Frans

Om een stimulans te geven aan het universitaire onderwijs op het gebied van Franse taal en cultuur in Nederland reikt Platform Frans jaarlijks twee scriptieprijzen uit. Het reglement vindt u hieronder.

Artikel 1

 1. De Scriptieprijzen Frans worden jaarlijks uitgereikt aan de beste van de ingezonden scripties over Franse taal, geschiedenis en cultuur of andere onderwerpen die duidelijk verband houden met de Franstalige wereld.
 2. Er zijn afzonderlijke prijzen voor bachelorscripties en masterscripties. Onderzoeksmasterscripties komen niet in aanmerking voor de prijs.
 3. Deelnemende scripties zijn bij voorkeur gesteld in het Frans. Scripties die in het Nederlands of Engels zijn geschreven, kunnen ook meedingen naar de prijs. 
 4. De prijzen hebben een waarde van respectievelijk € 100,- (bachelorscriptie) en € 150,- (masterscriptie). Dit bedrag kan worden aangepast indien de financiële situatie hier aanleiding toe geeft.

Artikel 2

 1. Deelname aan de Scriptieprijzen Frans staat open voor studenten die in het studiejaar voorafgaand aan de uitreiking hun scriptie hebben geschreven aan een geesteswetenschappelijke faculteit van een Nederlandse universiteit.
 2. Studenten kunnen voor de prijs worden voorgedragen door hun scriptiebegeleider.
 3. De nominaties voor de Scriptieprijzen Frans worden ieder jaar voor 1 oktober gezonden aan de Secretaris van de jury.

Artikel 3

 1. Over de toekenning van de prijzen beslist een onafhankelijke jury die wordt benoemd door het bestuur van Platform Frans.
 2. De jury bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden, en wordt geleid door een voorzitter die is aangewezen door het bestuur van Platform Frans.
 3. De jury is zodanig samengesteld dat de verschillende geesteswetenschappelijke faculteiten in Nederland evenwichtig vertegenwoordigd zijn per periode van drie jaar. In elke jury zijn niet minder dan drie universiteiten vertegenwoordigd.
 4. De beslissing over de toekenning van de prijzen geschiedt bij meerderheid van stemmen van de leden van de jury. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
 5. Als de jury voor minstens tweederde van het aantal leden van oordeel is dat geen van de inzendingen voor een prijs in aanmerking komt, vindt geen toekenning plaats.
 6. De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen in te winnen.
 7. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 4

De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria :

 1. een kritische benadering van en een originele bijdrage aan het behandelde onderwerp,
 2. de relevantie voor de theorie of praktijk,
 3. de kwaliteit van de betoogtrant, en
 4. de kwaliteit van het taalgebruik.

Artikel 5

De ingezonden scripties moeten vergezeld gaan van de volgende gegevens:

 • naam en e-mailadres van de genomineerde student;
 • naam van de universiteit en de opleiding;
 • titel van de scriptie, aantal EC en afstudeerdatum;
 • een digitale versie van de scriptie;
 • namen, titulatuur en e-mailadressen van de begeleider(s);
 • een beknopte argumentatie door de scriptiebegeleider (max. 1 A4).

Artikel 6

Na inzending aan de jury voor 1 oktober beslist de jury uiterlijk 15 januari over het advies. De datum en plaats van de uitreiking worden op een later moment bekendgemaakt. Het bestuur kan besluiten tot gemotiveerde afwijkingen van deze planning.

Artikel 7

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Platform Frans, gehoord de jury in het geval deze is ingesteld in de betreffende periode.


Laatste nieuws over de scriptieprijs

 • « Ne mange pas tant si tu veux devenir extatique »
  Naomi de Fijter (UvA) presenteert haar winnende masterscriptie over het mystieke leven van Louise Lateau en Madeleine le Bouc door de ogen van de masculien-dominante psychiatrie.
 • Le rap français: les cultures populaires s’enflamment
  Lilja Stirpe (Rijksuniversiteit Groningen) won de Scriptieprijs Frans voor haar bacheloronderzoek naar Franse rap. In deze blog presenteert zij haar resultaten.
 • Toekening scriptieprijzen Frans 2023
  De Scriptieprijzen Frans 2023 zijn toegekend aan Naomi de Fijter (MA Literature, Culture and Society, UvA) en Lilja Stirpe (BA Europese Talen en Culturen, RUG).
 • Nominaties Scriptieprijzen Frans 2023
  De jury van de Scriptieprijzen Frans 2023 heeft de nominaties bekendgemaakt. In totaal zijn acht bachelorscripties en zes masterscripties voorgedragen.
 • Nominaties Scriptieprijzen Frans 2023
  Tot 1 oktober 2023 kunnen scripties op het gebied van Franse taal, geschiedenis en cultuur worden genomineerd voor de Scriptieprijzen Frans. Voor het eerst kunnen ook masterstudenten meedingen naar een prijs.
 • Terugblik symposium Onderzoek in de Romanistiek
  Op 15 maart 2023 organiseerde Platform Frans een symposium rond de winnaars van de Scriptieprijs Frans en andere jonge onderzoekers.
 • Symposium Onderzoek in de Romanistiek
  Op 15 maart organiseert Platform Frans een symposium met presentaties van jonge onderzoekers, waaronder de winnaar van de Scriptieprijs Frans.
 • Scriptieprijs voor onderzoek naar Koreaanse adaptatie van Laclos
  De Scriptieprijs Frans 2022 is toegekend aan Anton Bosgieter, student aan de Universiteit Leiden.
 • Nominaties Scriptieprijs Frans 2022
  De jury van de Scriptieprijs Frans 2022 heeft de nominaties bekendgemaakt. In totaal zijn door de universiteiten zes bachelorscripties voorgedragen.
 • Symposium: drie laureaten aan het woord
  Op 7 april 2022 ontving Platform Frans in Groningen de winnaars van de Dr. Elly Jaffé Prijs en Stipendium en de Scriptieprijs Frans.
 • Annika Stalman wint Scriptieprijs Frans 2021
  De Scriptieprijs Frans 2021 is toegekend aan Annika Stalman, studente aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Nominaties Scriptieprijs Frans 2021
  De jury van de Scriptieprijs Frans 2021 heeft de nominaties bekendgemaakt. Per universiteit zijn de twee beste bachelorscripties voorgedragen.
 • Symposium: Franse taal en cultuur anno 2021
  Terugblik op het online symposium van 26 maart 2021, met videoregistraties van de bijdragen van Sarah Bouma (winnares Scriptieprijs Frans), Bram van Leuveren en Thom Westveer.
 • Winnaar Scriptieprijs Frans 2020
  De jury heeft besloten de Scriptieprijs Frans uit te reiken aan Sarah Bouma voor haar scriptie ‘L’écriture du corps dans les récits d’exil au féminin ; une analyse du roman Marx et la poupée de Maryam Madjidi’.
 • Scriptieprijs 2019 voor Manola Ruff
  De eerste SRNU scriptieprijs is toegekend aan Manola Ruff (Universiteit Leiden) voor haar onderzoek naar de vertaling van Het woud der verwachting van Hella Haasse.