Scriptieprijs Frans

Om een stimulans te geven aan de universitaire opleidingen Frans in Nederland heeft de Platform Frans een jaarlijkse scriptieprijs ingesteld. Per universiteit mogen jaarlijks twee bachelorscripties worden ingestuurd. Het reglement vindt u hieronder.

Artikel 1

 1. De Scriptieprijs Frans wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste van de ingezonden BA-afstudeerscripties over Franse taal, Franstalige literatuur of cultuur.
 2. De scriptie is gesteld in het Frans.
 3. De prijs heeft een waarde van € 150,-. Dit bedrag kan worden aangepast indien de financiële situatie hier aanleiding toe geeft.

Artikel 2

 1. Deelname aan de Scriptieprijs Frans staat open voor studenten die in het studiejaar voorafgaand aan de uitreiking hun scriptie hebben geschreven aan een Nederlandse universiteit.
 2. De nominaties voor de Scriptieprijs Frans worden ieder jaar voor 1 oktober gezonden aan de Secretaris van de jury.
 3. Iedere universiteit in Nederland kan twee scripties per jaar voordragen. De opleidingen overleggen intern over de voordrachten; docenten kunnen niet individueel een scriptie voordragen.

Artikel 3

 1. Over de toekenning van de prijs beslist een onafhankelijke jury die wordt benoemd door het bestuur van Platform Frans.
 2. De jury bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, en wordt geleid door een voorzitter die is aangewezen door het bestuur van Platform Frans.
 3. De jury is zodanig samengesteld dat de verschillende universiteiten die scripties inzenden voor de prijs evenwichtig vertegenwoordigd zijn per periode van drie jaar. In elke jury zijn niet minder dan drie universiteiten vertegenwoordigd.
 4. De beslissing over de toekenning van de prijs geschiedt bij meerderheid van stemmen van de leden van de jury. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
 5. Als de jury voor minstens 2/3 van het aantal leden van oordeel is dat geen van de inzendingen voor de prijs in aanmerking komt, vindt geen toekenning plaats.
 6. De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen in te winnen.
 7. De jury brengt haar beslissing als bondig gemotiveerd advies uit aan het bestuur van Platform Frans, waarbij een ranglijst wordt opgesteld van de drie beste scripties, genummerd van 1 tot 3.
 8. Het bestuur besluit over de toekenning van de scriptieprijs, en wijkt daarbij alleen dan af van de door de jury opgestelde ranglijst indien hiervoor dringende redenen bestaan. Deze worden meegedeeld aan alle juryleden.
 9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 4

De inzendingen worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

 1. een kritische benadering van en een originele bijdrage aan het behandelde onderwerp,
 2. de relevantie voor de theorie of praktijk,
 3. de kwaliteit van de betoogtrant, en
 4. de kwaliteit van het Frans.

Artikel 5

De ingezonden scriptie moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:

 • naam en e-mailadres van de auteur van de scriptie;
 • naam van de opleiding, naam van universiteit waar de scriptie geschreven is, titel van de scriptie, aantal EC en afstudeerdatum;
 • namen, titulatuur en e-mailadressen van scriptiebegeleider(s).

Artikel 6

Na inzending aan de jury voor 1 oktober beslist de jury uiterlijk 15 januari over het advies. De datum en plaats van de uitreiking worden op een later moment bekendgemaakt. Het bestuur kan besluiten tot gemotiveerde afwijkingen van deze planning.

Artikel 7

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Platform Frans, gehoord de jury in het geval deze is ingesteld in de betreffende periode.

De Scriptieprijs wordt mogelijk gemaakt door Librairie Stanza, de Franstalige boekhandel in Den Haag.


Laatste nieuws over de scriptieprijs